Deuteronomy 34

ויעל משה מערבת מואב אל הר נבא ראש הפסגה אשר על פני יריחו ויראהו יהוה את כל הארץ מנהר מצרים עד הנהר
הגדול נהר פרת . . . . . . . . ועד הים האחרון
. . . . . . . . . .
ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראתיך בעיניך ושמה לא תעבר
וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה
ויקבר אתו בגיא בארץ מואב מול בית פעור ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה
ומשה בן מאה ועשרים שנה במותו לא כהתה עינו ולא נס לחה
ויבכו בני ישראל את משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה
ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את ידו עליו וישמעו אליו בני ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את משה
10 ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים
11 לכל האתות והמפתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו
12 ולכל היד החזקה ולכל המראה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל
Copyright information for SP