Deuteronomy 4

1ועתא ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיון ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם
2לא תוספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם היום ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אוכי מצוה אתכם
3עיניכם הראות את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך
4ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום
5ראו למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה
6ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעו את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה
7כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו
8ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדקים ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום
9רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך
10יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחורב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון
11ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לבב השמים חשך ענן וערפל
12וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול
13ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים
14ואתי צוה יהוה בעת ההיא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשותכם אתם בארץ אשר אתם עברים . שמה לרשתה
15ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אלהיכם בחורב מתוך האש
16פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה
17תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעף בשמים
18תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ
19ופן תשא עיניך השמים וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים
20ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה
21ויהוה התאנף בי על דבריכם . לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה
22כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת
23השמרו לכם פן תשכחו את ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך
24כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא
25כי תולידו בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה אלהיכם להכעיסו
26העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכון ימים עליה כי השמד תשמדון
27והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה
28ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון
29ובקשת משם את יהוה אלהיך ומצאתו כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך
30בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקולו
31כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם
32כי שאל נא לימים הראישונים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הן היה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו
33השמע עם קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי
34או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באתות ובמפתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמראים גדלים ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניכם
35אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו
36מן השמים השמעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדלה ודבריו שמעת מתוך האש
37ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעם אחריהם ויוצאך בפניו ובכחו הגדול ממצרים
38להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה
39וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד
40ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים
41אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה השמש
42לנס שמה הרצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמול שלשום ונס אל אחת מן הערים האלה וחי
43את בצר במדבר בארץ המישור לראובני ואת רמות בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי
44וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
45אלה העדות החקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים
46בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחון מלך האמרי אשר ישב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים
47ויירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח השמש
48מערער אשר על שפת נחל ארנן ועד הר שיאון הוא חרמון
49וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה ים המלח תחת
Copyright information for SP