Deuteronomy 5

1אשדת הפסגה ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם
2לעשותם יהוה אלהינו כרת עמנו ברית
3בחורב לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים
4פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש
5ואנכי עמד בין יהוה ובינכם בעת ההיא להגיד לכם את דברי יהוה . כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר
6אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים
7לא יהיה לך אלהים אחרים על פני
8לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ
9לא תשתחוה להם ולא תעבדם . כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים על שלישים ועל רבעים לשנאי
10ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי
11לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא
12שמור את יום השבת לקדשהו כאשר צוך יהוה אלהיך
13ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך
14ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה בו כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך שורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך
15וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויוצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יארכון ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך
17לא תרצח
18לא תנאף
19לא תגנב
20לא תענה ברעך עד שוא
21לא תחמד בית רעך ולא תחמד אשת רעך שדהו עבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך . והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל ארץ הכנעני אשר אתה בא שמה לרשתה והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם היום בהר גריזים ובנית שם מזבח ליהוה אלהיך מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל אבנים שלמות תבנה את מזבח יהוה אלהיך והעלית עליו עלות ליהוה אלהיך וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני יהוה אלהיך ההר ההוא בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלון מורא מול שכם
22את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש חשך ענן וערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לוחת אבנים ויתנם אלי
23ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם
24ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבודו ואת גדלו ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם ויחי
25ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו
26כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי
27קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו . ואתה תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו
28וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל אשר דברו
29מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את . מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם
30לך אמר להם שובו לכם לאהליכם
31ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה החקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה
32ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסורו ימין ושמאל
33בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכון למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון
Copyright information for SP