Deuteronomy 6

1וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה
2למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקיו ומצותיו אשר אנכי מצוך היום אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכון ימיך
3ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבה מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש
4שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד
5ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך
6והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך
7ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בבית בלכתך בדרך בשכבך ובקומך
8וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך
9וכתבתם על מזזות בתיך ובשעריך
10והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלות וטובות אשר לא בנית
11בתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת ברות חצבים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת
12השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים
13את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע
14לא תלכו אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבתיכם
15כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחר אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה
16לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה
17שמר תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך
18ועשית הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע יהוה לאבתיך
19להדיף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה והיה
20כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם
21ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה
22ויתן יהוה אתות ומופתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו
23ואתנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו
24ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים ולהחיתנו כיום הזה
25וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו
Copyright information for SP