Deuteronomy 9

שמע ישראל אתה עבר היום את הירדן לבוא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלות ובצרות בשמים
עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק
וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא העבר לפניך אש אכלה הוא ישמדם והוא יכנעם לפניך והורשתם ואבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך
אל תאמר בלבבך בהדיף יהוה אלהיך אתם מפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה יהוה מורשם מפניך
לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה יהוה . מורשם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע . לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב
וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם קשה ערף אתה
זכר ואל תשכח את אשר הקצפת את יהוה אלהיך במדבר למן היום אשר יצאתם מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם יהוה
ובחורב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם
בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי
10 ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל
11 ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שני לוחת . . הברית
12 ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה
13 ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
14 הרף ממני ואשמדם ואמחה את שמם מתחת השמים ואעשה אתך לגוי עצום ורב ממנו
15 ואפנה וארדה מן ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי
16 ואראה והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן הדרך אשר צוה יהוה אתכם
17 ואתפשה בשני הלוחת ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם
18 ואתנפלה לפני יהוה כראישונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתיכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו
19 כי יגרתי מפני האף והחמה אשר קצף יהוה עליכם להשמיד אתכם וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא
20 ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ואתפללה גם בעד אהרן בעת ההיא
21 ואת חטאתיכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרפה אתו באש ואכתה אתו טחון הייטב עד אשר דק לעפר ואשליכה את עפרו אל הנחל הירד מן ההר
22 ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה מקצפים הייתם את יהוה
23 ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו
24 ממרים הייתם עם יהוה מיום דעתי אתכם
25 ואתנפלה לפני יהוה את ארבעים היום . וארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר יהוה להשמיד אתכם
26 ואתפללה אל יהוה ואמרה אדני יהוה אל תשחית עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים בידך החזקה
27 זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו
28 פן יאמרו עם הארץ אשר הוצאתנו משם מבלתי יכלת יהוה להביא אתם אל הארץ אשר דבר להם ומשנאתו אתם הוציאם להמתם במדבר
29 והם עמך ונחלתך אשר הוצאת ממצרים בכחך הגדול ובזרועך הנטויה
Copyright information for SP