Deuteronomy 9

1שמע ישראל אתה עבר היום את הירדן לבוא לרשת גוים גדלים ועצמים ממך ערים גדלות ובצרות בשמים
2עם גדול ורם בני ענקים אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתיצב לפני בני ענק
3וידעת היום כי יהוה אלהיך הוא העבר לפניך אש אכלה הוא ישמדם והוא יכנעם לפניך והורשתם ואבדתם מהר כאשר דבר יהוה לך
4אל תאמר בלבבך בהדיף יהוה אלהיך אתם מפניך לאמר בצדקתי הביאני יהוה לרשת את הארץ הזאת וברשעת הגוים האלה יהוה מורשם מפניך
5לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה יהוה . מורשם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע . לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב
6וידעת כי לא בצדקתך יהוה אלהיך נתן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה כי עם קשה ערף אתה
7זכר ואל תשכח את אשר הקצפת את יהוה אלהיך במדבר למן היום אשר יצאתם מארץ מצרים עד באכם עד המקום הזה ממרים הייתם עם יהוה
8ובחורב הקצפתם את יהוה ויתאנף יהוה בכם להשמיד אתכם
9בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשר כרת יהוה עמכם ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי
10ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים כתבים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל
11ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי את שני לוחת . . הברית
12ויאמר יהוה אלי קום רד מהר מזה כי שחת עמך אשר הוצאת ממצרים סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה
13ויאמר יהוה אלי לאמר ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
14הרף ממני ואשמדם ואמחה את שמם מתחת השמים ואעשה אתך לגוי עצום ורב ממנו
15ואפנה וארדה מן ההר וההר בער באש ושני לוחת הברית על שתי ידי
16ואראה והנה חטאתם ליהוה אלהיכם עשיתם לכם עגל מסכה סרתם מהר מן הדרך אשר צוה יהוה אתכם
17ואתפשה בשני הלוחת ואשלכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם
18ואתנפלה לפני יהוה כראישונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על כל חטאתיכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו
19כי יגרתי מפני האף והחמה אשר קצף יהוה עליכם להשמיד אתכם וישמע יהוה אלי גם בפעם ההוא
20ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ואתפללה גם בעד אהרן בעת ההיא
21ואת חטאתיכם אשר עשיתם את העגל לקחתי ואשרפה אתו באש ואכתה אתו טחון הייטב עד אשר דק לעפר ואשליכה את עפרו אל הנחל הירד מן ההר
22ובתבערה ובמסה ובקברות התאוה מקצפים הייתם את יהוה
23ובשלח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמר עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם ותמרו את פי יהוה אלהיכם ולא האמנתם לו ולא שמעתם בקולו
24ממרים הייתם עם יהוה מיום דעתי אתכם
25ואתנפלה לפני יהוה את ארבעים היום . וארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר יהוה להשמיד אתכם
26ואתפללה אל יהוה ואמרה אדני יהוה אל תשחית עמך ונחלתך אשר פדית בגדלך אשר הוצאת ממצרים בידך החזקה
27זכר לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חטאתו
28פן יאמרו עם הארץ אשר הוצאתנו משם מבלתי יכלת יהוה להביא אתם אל הארץ אשר דבר להם ומשנאתו אתם הוציאם להמתם במדבר
29והם עמך ונחלתך אשר הוצאת ממצרים בכחך הגדול ובזרועך הנטויה
Copyright information for SP