Exodus 1

ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב . איש וביתו באו
ראובן ושמעון ולוי ויהודה
ויששכר וזבולן ובנימים
דן ונפתלי גד ואשר
ויהיו כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים . נפש ויוסף היה במצרים
וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא
ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם
ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף
ויאמר אל עמו הן עם בני ישראל רב ועצום ממנו
10 הבה נתחכם לו פן ירבה והיה כי תקראנו מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ
11 וישמו עליו שרי מסים למען ענותם בסבלתם ויבנו ערי מסכנת לפרעה את פיתון ואת רעמסס
12 וכאשר יענו אתו כן יפרה וכן יפרץ . . ויקצו . מפני בני ישראל
13 ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך
14 וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך . . . . . . . . . . .
15 ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה
16 ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת היא וחיתה
17 ותיראנה המילדות את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים
18 ויקרא פרעה . למילדות . ויאמר להן מדוע עשיתן את הדבר הזה ותחיינה את הילדים
19 ותאמרנה המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצריות העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו
20 וייטב אלהים למילדות וירבו העם ויעצמו מאד
21 ויהי כי יראו המילדות את האלהים ויעש להם בתים
22 ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילד לעברים היאר תשליכון וכל הבת תחיון
Copyright information for SP