Exodus 15

אז ישר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשרו ליהוה כי גוי גאה סוס ורכבו רמה בים
עזי וזמרת . ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו
יהוה גבור במלחמה יהוה שמו
מרכבת פרעה וחילו ירא בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף
תהומת יכסמו ירדו במצלות כמו אבן
ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב
וברב גאנך תהרס קמיך תשלח חרונך יאכלמו כקש
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהומת בלב ים
אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורשמו ידי
10 נשבת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים
11 מי כמוך באלים יהוה מי כמוך נאדרי בקדש נורא תהלת עשה פלאה
12 נטית ימינך תבלעמו הארץ
13 נחית בחסדך עם זה גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך
14 שמעו עמים וירגזו חיל אחז ישבי פלשת
15 אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען
16 תפל עליהם אימה ופחד בגדול זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זה קנית
17 תביאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש יהוה כוננו ידך
18 יהוה ימלך עולם ועד
19 כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עליהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים
20 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתפים ובמחלות
21 ותען להם מרים שירו ליהוה כי גוי גאה סוס ורכבו רמה בים
22 ויסע משה את ישראל מים סוף ויוצאהו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים
23 ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה
24 וילן העם על משה לאמר מה נשתה
25 ויצעק משה אל יהוה ויראהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו
26 ויאמר אם שמע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך
27 ויבאו אילים ובאילים שתים עשרה עינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים
Copyright information for SP