Exodus 16

ויסעו מאילים ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים
וילנו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר
ויאמרו אליהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב
ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילכו בתורתי אם לא
והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום ויום
ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים
ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ואנחנו מה כי תלנו עלינו
ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלנים עליו ואנחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה
ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני יהוה כי שמע את תלנתיכם
10 ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן
11 וידבר יהוה אל משה לאמר
12 שמעתי את תלנות בני ישראל דבר אליהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם
13 ויהי בערב ותעל השלוי ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה
14 ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס דק ככפר על הארץ
15 ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אליהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה
16 זה הדבר אשר צוה יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו
17 ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט
18 וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו
19 ויאמר משה אליהם איש אל יותר ממנו עד בקר
20 ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עליהם משה
21 וילקטו אתו בבקר בבקר איש לפי אכלו וחםה השמש ונמס
22 ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגדו למשה
23 ויאמר אליהם הוא אשר דבר יהוה שבתון שבת קדש ליהוה מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת עד בקר
24 ויניחו אתו עד הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא היתה בו
25 ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום ליהוה היום לא תמצאו בשדה
26 ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו
27 ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו
28 ויאמר יהוה אל משה עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי
29 ראו כי יהוה נתן לכם את השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השבת
30 וישבת העם ביום השביעי
31 ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפחית בדבש
32 ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלאו העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוצאי אתכם מארץ מצרים
33 ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמ מלוא העמר מן והניח אתו לפני יהוה למשמרת לדרתיכם
34 כאשר צוה יהוה את משה וינחהו אהרן לפני העדות למשמרת
35 ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען
36 והעמר עשרית האיפה הוא
Copyright information for SP