Exodus 16

1ויסעו מאילים ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילים ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים
2וילנו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר
3ויאמרו אליהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב
4ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילכו בתורתי אם לא
5והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום ויום
6ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים
7ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ואנחנו מה כי תלנו עלינו
8ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלנים עליו ואנחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה
9ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני יהוה כי שמע את תלנתיכם
10ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן
11וידבר יהוה אל משה לאמר
12שמעתי את תלנות בני ישראל דבר אליהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם
13ויהי בערב ותעל השלוי ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה
14ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס דק ככפר על הארץ
15ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אליהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה
16זה הדבר אשר צוה יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו
17ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט
18וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו
19ויאמר משה אליהם איש אל יותר ממנו עד בקר
20ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עליהם משה
21וילקטו אתו בבקר בבקר איש לפי אכלו וחםה השמש ונמס
22ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגדו למשה
23ויאמר אליהם הוא אשר דבר יהוה שבתון שבת קדש ליהוה מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת עד בקר
24ויניחו אתו עד הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא היתה בו
25ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום ליהוה היום לא תמצאו בשדה
26ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו
27ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו
28ויאמר יהוה אל משה עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי
29ראו כי יהוה נתן לכם את השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השבת
30וישבת העם ביום השביעי
31ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפחית בדבש
32ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלאו העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוצאי אתכם מארץ מצרים
33ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמ מלוא העמר מן והניח אתו לפני יהוה למשמרת לדרתיכם
34כאשר צוה יהוה את משה וינחהו אהרן לפני העדות למשמרת
35ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען
36והעמר עשרית האיפה הוא
Copyright information for SP