Exodus 17

ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה ויחנו ברפדים ואין מים לשתות העם
וירב העם עם משה ויאמרו תנה לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי ומה תנסו את יהוה
ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמרו למה . העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא
ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני
ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר תקח בידך והלכת
הנני עמד לפניך שם על הצור בחורב והכית בצור ויצא ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל
ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין
ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפדים
ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי
10 ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה ואהרן וחור עלו אל ראש
11 הגבעה והיה כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל וכאשר יניח ידיו וגבר
12 עמלק וידי משה כבדים ויקחו אבן וישמו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהיו ידיו אמונה עד בא
13 השמש ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו ויכם לפי חרב
14 ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים
15 ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי
16 ויאמר כי יד על כסא . מלחמה ליהוה בעמלק . מדר ודר
Copyright information for SP