Exodus 17

1ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה ויחנו ברפדים ואין מים לשתות העם
2וירב העם עם משה ויאמרו תנה לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי ומה תנסו את יהוה
3ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמרו למה . העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא
4ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני
5ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר תקח בידך והלכת
6הנני עמד לפניך שם על הצור בחורב והכית בצור ויצא ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל
7ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין
8ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפדים
9ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי
10ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה ואהרן וחור עלו אל ראש
11הגבעה והיה כאשר ירים משה ידיו וגבר ישראל וכאשר יניח ידיו וגבר
12עמלק וידי משה כבדים ויקחו אבן וישמו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהיו ידיו אמונה עד בא
13השמש ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו ויכם לפי חרב
14ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים
15ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי
16ויאמר כי יד על כסא . מלחמה ליהוה בעמלק . מדר ודר
Copyright information for SP