Exodus 19

בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני
ויסעו מרפדים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר
ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל
אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי
ועתה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ
ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל
ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה
ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יהוה
ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעבי הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמנו לעולם ויגד משה את דברי העם אל יהוה
10 ויאמר יהוה אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם
11 והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני
12 והגבלת את ההר סביב ואל העם תאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת
13 לא תגע בו יד כי סקל יסקל או ירא יראה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היובל הם יעלו בהר
14 וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלתם
15 ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת הימים אל תגשו אל אשה
16 ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול השופר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה
17 ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר
18 והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד יהוה עליו באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד
19 ויהי קול השופר הלך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול
20 וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה אל משה אל ראש ההר ויעל משה
21 ויאמר יהוה אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו רב
22 וגם הכהנים הנגשים אל יהוה יתקדשו פן יפרץ בם יהוה
23 ויאמר משה אל יהוה לא יוכל העם לעלות אל הר סיני כי אתה העדת בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו
24 ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל יהוה פן יפרץ בם
25 וירד משה מן ההר אל העם ויאמר אליהם
Copyright information for SP