Exodus 21

אלה המשפטים אשר תשים לפניהם
כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבדך ובשבעית יצא לחפשי חנם
אם בגפיו יבוא בגפיו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו
אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניו והוא יצא בגפיו
אם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי
והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם
וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים
אם רעה היא בעיני אדניה אשר לא העדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה
ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה
10 ואם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע
11 ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף
12 מכה איש ומת מות יומת
13 ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה
14 וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות
15 ומכה אביו ואמו מות יומת
16 וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת
17 ומקלל אביו ואמו מות יומת
18 וכי יריבון אנשים והכו איש את רעהו . . . ולא ימות ונפל למשכב
19 אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא
20 וכי יכה איש את עבדו או את אמתו . ומת תחת ידו מות יומת
21 אך אם יום או יומים יעמד לא יומת כי כספו הוא
22 וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצא ולדה ולא יהיה אסון ענש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים
23 ואם אסון יהיה ונתתה נפש
24 תחת נפש עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל
25 מכוה תחת מכוה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה
26 וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו
27 ואם שן עבדו או שן אמתו יפל לחפשי ישלחנו תחת שנו
28 וכי יכה שור או כל בהמה את איש או את אשה ומת סקל יסקל הבהמה ולא יאכל את בשרו ובעל הבהמה נקיא
29 ואם בהמה מכה היא מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה הבהמה תסקל וגם בעליו יומת
30 אם כפר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו
31 או בן יכה או בת . כמשפט הזה יעשה לו
32 אם עבד תכה הבהמה או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והבהמה תסקל
33 וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שם שור או חמור וא כל בהמה
34 בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו
35 וכי יגף שור איש או כל בהמתו את שור רעהו או את כל בהמתו ומת ומכרו את . החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון
36 או נודע כי בהמה מכה היא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם בהמה תחת בהמה והמת יהיה לו
37 וכי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה
Copyright information for SP