Exodus 21

1אלה המשפטים אשר תשים לפניהם
2כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבדך ובשבעית יצא לחפשי חנם
3אם בגפיו יבוא בגפיו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו
4אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניו והוא יצא בגפיו
5אם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי
6והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם
7וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים
8אם רעה היא בעיני אדניה אשר לא העדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה
9ואם לבנו יעדנה כמשפט הבנות יעשה לה
10ואם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע
11ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף
12מכה איש ומת מות יומת
13ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה
14וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות
15ומכה אביו ואמו מות יומת
16וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת
17ומקלל אביו ואמו מות יומת
18וכי יריבון אנשים והכו איש את רעהו . . . ולא ימות ונפל למשכב
19אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא
20וכי יכה איש את עבדו או את אמתו . ומת תחת ידו מות יומת
21אך אם יום או יומים יעמד לא יומת כי כספו הוא
22וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצא ולדה ולא יהיה אסון ענש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים
23ואם אסון יהיה ונתתה נפש
24תחת נפש עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל
25מכוה תחת מכוה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה
26וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו
27ואם שן עבדו או שן אמתו יפל לחפשי ישלחנו תחת שנו
28וכי יכה שור או כל בהמה את איש או את אשה ומת סקל יסקל הבהמה ולא יאכל את בשרו ובעל הבהמה נקיא
29ואם בהמה מכה היא מתמול שלשום והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה הבהמה תסקל וגם בעליו יומת
30אם כפר יושת עליו ונתן פדיון נפשו ככל אשר יושת עליו
31או בן יכה או בת . כמשפט הזה יעשה לו
32אם עבד תכה הבהמה או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והבהמה תסקל
33וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו ונפל שם שור או חמור וא כל בהמה
34בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו
35וכי יגף שור איש או כל בהמתו את שור רעהו או את כל בהמתו ומת ומכרו את . החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון
36או נודע כי בהמה מכה היא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם בהמה תחת בהמה והמת יהיה לו
37וכי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה
Copyright information for SP