Exodus 22

אם במחתרת ימצא הגנב והכהו ומת אין לו דם
אם זרח השמש עליו דם לו שלם ישלם אם אין לו . ונמכר בגנבתו
אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה עד כל בהמה חיים אחד שנים ישלם
וכי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר שלם ישלם משדהו כתבואתה ואם כל השדה יבעה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם
כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה
וכי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר ונגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ושלם אחד שנים
ואם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שמלה על כל האבדה אשר יאמר כי הוא זה עד יהוה יבוא דבר שניהם אשר ירשיענו האלהים ישלם אחד שנים לרעהו
וכי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה או כל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה
10 שבועת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם
11 אם גנב יגנב מעמו ושלם לבעליו
12 אם טרף יטרף יביא עד הטרפה ולא ישלם
13 וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם
14 אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא ובא בשכרו
15 וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה
16 ואם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת
17 מכשפה לא תחיה
18 כל שכב עם בהמה מות יומת
19 זבח לאלהים אחרים יחרם . . .
20 וגר לא תונו ולא תלחצו כי גרים הייתם בארץ מצרים
21 כל אלמנה ויתום לא תענו כי
22 אם ענה תענו אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו
23 וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים
24 אם כסף תלוה את עמי את עני עמך לא תהיה לו כנשא לא תשימנו עליו נשך
25 אם חבל תחבל שמלת רעך עד בא השמש תשיבנה לו
26 כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לעורו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אנכי
27 אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר
28 מליתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי
29 כן תעשה לשורך ולצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו וביום השמיני תתנו לי
30 ואנשי קדש תהיו לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו השלך תשליכו אתו
Copyright information for SP