Exodus 22

1אם במחתרת ימצא הגנב והכהו ומת אין לו דם
2אם זרח השמש עליו דם לו שלם ישלם אם אין לו . ונמכר בגנבתו
3אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה עד כל בהמה חיים אחד שנים ישלם
4וכי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר שלם ישלם משדהו כתבואתה ואם כל השדה יבעה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם
5כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה
6וכי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר ונגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ושלם אחד שנים
7ואם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו
8על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שמלה על כל האבדה אשר יאמר כי הוא זה עד יהוה יבוא דבר שניהם אשר ירשיענו האלהים ישלם אחד שנים לרעהו
9וכי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה או כל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה
10שבועת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם
11אם גנב יגנב מעמו ושלם לבעליו
12אם טרף יטרף יביא עד הטרפה ולא ישלם
13וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם
14אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא ובא בשכרו
15וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה
16ואם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת
17מכשפה לא תחיה
18כל שכב עם בהמה מות יומת
19זבח לאלהים אחרים יחרם . . .
20וגר לא תונו ולא תלחצו כי גרים הייתם בארץ מצרים
21כל אלמנה ויתום לא תענו כי
22אם ענה תענו אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו
23וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים
24אם כסף תלוה את עמי את עני עמך לא תהיה לו כנשא לא תשימנו עליו נשך
25אם חבל תחבל שמלת רעך עד בא השמש תשיבנה לו
26כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לעורו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אנכי
27אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר
28מליתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי
29כן תעשה לשורך ולצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו וביום השמיני תתנו לי
30ואנשי קדש תהיו לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו השלך תשליכו אתו
Copyright information for SP