Exodus 23

לא תשא שמע שוא אל תשית ידך עם רשע להיות עד חמס
לא תהיה אחרי רבים לרעות ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות
ודל לא תהדר בריבו
כי תפגע שור איבך או חמרו או כל בהמתו תעה השב תשיבנו לו
כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו
לא תטה משפט אביונך בריבו
מדבר שקר תרחק ונקיא וצדיק אל תהרג כי לא הצדיק רשע
ושחד אל תקח כי השחד יעור עיני פקחים ויסלף דברי צדקים
וגר לא תלחצו ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים
10 ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה
11 והשבעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך ולזיתך
12 ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח עבדך ואמתך כמוך וכל בהמתך והגר
13 וכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכר ולא ישמעו על פיך
14 שלש רגלים תחג לי בשנה
15 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתיך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם
16 וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה
17 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ארון יהוה
18 לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר
19 ראשית בכורי אדמתך תביא ביתה יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו כי עשה זאת כזבח שכח ועברה היא לאלהי יעקב
20 הנה אנכי שלח מלאכי לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי
21 השמר מפניו ושמע בקולו אל תמרי בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו
22 כי אם שמע תשמעו בקולי ועשיתם את כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך
23 כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל הכנעני והאמרי והחתי והגרגשי והפרזי והחוי והיבוסי והכחדתיו
24 לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתם
25 ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך
26 ולא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא
27 את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבוא בהן ונתתי את כל איביך אליך ערף
28 ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את הכנעני ואת האמרי ואת החתי ואת הגרגשי ואת הפרזי ואת החוי ואת היבוסי מלפניך
29 לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה
30 מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ
31 ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתם מפניך
32 לא תכרת להם ולאלהיהם ברית
33 לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיו לך למוקש
Copyright information for SP