Exodus 25

וידבר יהוה אל משה לאמר
דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי
וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב כסף ונחשת
ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
ועורת אילים מאדמים ועורת תחשים ועצי שטים
ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוככם
ככל אשר אני מראה אתך בהר את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשה
10 ועשית ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו
11 וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית לו זר זהב סביב
12 ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעות על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית
13 ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב
14 והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם
15 בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו
16 ונתתה אל הארון את העדות אשר אתן אליך
17 ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו
18 ועשית שנים כרובים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת
19 יעשו כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשה את הכרובים על שני קצתיו
20 והיו הכרובים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם אחד אל אחד אל הכפרת יהיו פני הכרובים
21 ונתתה את הכפרת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן את העדות . . .
22 ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות את כל אשר אצוה אתך אל בני ישראל
23 ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו
24 וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב
25 ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב
26 ועשית לו ארבע טבעות זהב ונתתה את הטבעות על ארבע הפאות אשר לארבע רגליו
27 לעמת המסגרת תהיינה הטבעות בתים לבדים לשאת את השלחן
28 ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשאו בהם את השלחן
29 ועשית את קערתיו וכפתיו ומנקיתיו וקשתיו אשר יסכו בהם זהב טהור תעשה אתם
30 ונתתה על השלחן לחם פנים לפני תמיד
31 ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה את המנורה ירכיה קניה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו
32 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני
33 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן תעשה לששת הקנים היצאים מן המנורה
34 ובמנורה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
35 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים מן המנורה
36 כפתריהם וקנותם ממנה יהיו כלה מקשה אחד זהב טהור
37 ועשית את נרתיה שבעה והעלית את נרתיה והאירו אל עבר פניה
38 ומלקחיה ומחתיתיה זהב טהור
39 ככר זהב טהור תעשה אתה ואת כל הכלים האלה
40 וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר
Copyright information for SP