Exodus 26

ואת המשכן תעשה עשר יריעות שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני כרובים מעשה חשב תעשה אתם
ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעות
וחמש היריעות תהיינה חברות אחת אל אחת וחמש היריעות תהיינה חברות אחת אל אחת
ועשית ללאות תכלת על שפת היריעה האחת בקצה במחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקצונה במחברת השנית
חמשים ללאות תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאות תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבלות הללאות אחת אל אחת
ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעות אחת אל אחת בקרסים והיה המשכן אחד
ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעות היריעהת אתם
ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה היריעות
וחברת את חמש היריעות לבד ואת שש היריעות לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל
10 ועשית ללאות חמשים על שפת היריעה האחת הקצונה במחברת וחמשים ללאות תעשה על שפת היריעה החברת השנית
11 ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאות וחברת את האהל והיה אחד
12 וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח אל אחרי המשכן
13 והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח אל צדי המשכן מזה ומזה לכסותו
14 ועשית מכסה לאהל עורת אילים מאדמים ומכסה עורת תחשים מלמעלה
15 ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים
16 עשר אמות ארך הקרש האחד אמה וחצי האמה רחב הקרש האחד
17 שתי ידות לקרש האחד משלבות אחת אל אחת כן תעשה לכל קרשי המשכן
18 ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגבה תימנה
19 וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו
20 ולצלע המשכן השנית לפאת צפונה תעשה עשרים קרשים
21 וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
22 ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים
23 ושני קרשים תעשה למקצעות המשכן בירכתים
24 והיו תאמים מלמטה יחדו יהיו תאמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעות יהיו
25 והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים . . . שני אדנים . לקרש האחד
26 ועשית בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד
27 וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה
28 והבריח התיכון בתוך הקרשים מבריח מן הקצה אל הקצה
29 ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחים וצפית את הבריחים זהב
30 והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראת בהר
31 ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשו אתה כרובים
32 ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף
33 ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים
34 ונתתה את הכפרת על ארון העדות בקדש הקדשים
35 ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנורה נכח השלחן על ירך המשכן תימנה ואת השלחן תתן על צלע צפונה ועשת מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קומתו ממנו קרנתיו וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב ושתי טבעות זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על שני צדיו והיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארון העדות אשר אועד לך שמה והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהטיבו את הנרות יקטירנו ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה
36 ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם
37 ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב טהור וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת
Copyright information for SP