Exodus 27

ועשית . מזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קומתו
ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיינה קרנתיו וצפית אתו נחשת
ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתיתיו לכל כליו תעשה נחשת
ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעות נחשת על ארבע קצתיו
ונתתה אתו תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח
ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת
והבאת את הבדים בטבעות והיו הבדים על שתי צלעות המזבח בשאת אתו
נבוב לוחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר וכן יעשו
ועשית את חצר המשכן לפאת נגבה תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באתה ארך לפאה האחת
10 ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת וויהם . וחשקיהם כסף
11 וכן לפאת צפונה בארך קלעים מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת וויהם . וחשקיהם לסף
12 ורחב החצר לפאת יםה קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה נחשת
13 ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
14 חמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה נחשת
15 ולפאת השנית חמש עשרה אמה קלעים עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה נחשת
16 ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת
17 כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת
18 ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים באמה וקומה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת ועשית את
19 כל כלי המשכן בכל עבדתו ובכל יתדתיו וכל יתדות החצר נחשת ועשית בגדי תכלת וארגמן ותולעת שני לשדת בהם בקדש
20 ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד
21 באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדות יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתיכם מאת בני ישראל
Copyright information for SP