Exodus 28

ואתה הקריב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהן לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן
ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת
ואתה תדבר אל כל חכם לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהן לי
ואלה הבגדים אשר יעשון חשן ואפוד ומעיל כיתנת תשבץ מצנפת ואבניט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהן לי
והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת התולעת השני ואת השש
ועשו את האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב
שתי כתפות חברות יהיה לו על שני קצתיו יחבר
וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
ולקחת את שתי אבני השהם ופתחת עליהן את שמות בני ישראל
10 ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם
11 מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל מוסבת משבצות זהב תעשה אתם
12 ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד אבני זכרון הנה לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפתיו לזכרון
13 ועשית משבצות זהב
14 ושתי שרשרות זהב טהור מגבלות תעשה אתם מעשה עבות ונתתה את שרשרות העבתות על המשבצות
15 ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה האפוד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו
16 רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו
17 ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים . טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
18 והטור השני נפך ספיר ויהלם
19 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
20 והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה וישפה מוסבת משבצות זהב יהיו במלאתם
21 והאבנים תהיינה על שמות בני ישראל שתים עשרה על שמותם פתוחי חתם איש על שמו תהיינה לשנים עשר שבט
22 ועשית על החשן שרשרות גבלות מעשה עבות זהב טהור
23 ועשית על החשן שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב ונתתה את . הטבעות על . קצות החשן
24 ונתתה את שתי עבתות הזהב על שתי הטבעות על קצות החשן
25 ואת שתי הקצות שתי העבתות תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפוד אל מול פניו
26 ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה
27 ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד
28 וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד
29 ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרון לפני יהוה תמידה ועשית את הארים ואת התמים
30 ונתתה על חשן המשפט את הארים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמידה
31 ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת
32 והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע
33 ועשית על שוליו רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר על שוליו סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב
34 פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון על שולי המעיל סביב
35 והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות
36 ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה
37 ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה
38 והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה
39 ושבצת את הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבניט תעשה מעשה רקם
40 ולבני אהרן תעשה כיתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת
41 והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי
42 ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו
43 והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו
Copyright information for SP