Exodus 29

וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילים שנים תמימם
ולחם מצות וחלות מצות בללות בשמן ורקיקי מצות . . סלת חטים תעשה אתם
ונתתה אתם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שני האילים
ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכיתנת וחגרת אתו אבניט והלבשת אתו את המעיל ונתתה עליו את האפוד . . ואת החשן ואפדת לו בחשב האפוד
ושמת המצנפת על ראשו ונתתה את נזר הקדש על המצנפת
ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו
ואת בניו תקריב והלבשתם כיתנת
וחגרת אתם אבנטים אהרן ובניו וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו
10 והקרבת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר
11 ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד
12 ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנות המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח
13 ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת יותרת . הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה
14 ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת היא
15 ואת האיל האחד תקח וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
16 ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב
17 ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתתה על נתחיו ועל ראשו
18 והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחח אשה הוא ליהוה
19 ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
20 ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנך אזן אהרן ועל תנך אזן בניו הימנית ועל בהון ידם הימנית ועל בהון רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 ולקחת מן האיל החלב את האליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא
23 וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה
24 ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה
25 ולקחת אתם מידם והקטרת אתם המזבחה על העלה לריח ניחח . . אשה הוא ליהוה
26 ולקחת את החזה מאיל המלאים מאשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה
27 וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו
28 והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה ולקחת משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדשתו ואת בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו
29 ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בם ולמלא בם את ידם
30 שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אהל מועד לשרת בקדש
31 ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקום קדוש
32 ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד
33 יאכלו אתם אשר כפר בם למלא בם את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם
34 ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא
35 ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתך שבעת ימים תמלא את ידם
36 ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו
37 שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש
38 וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד עלת תמיד
39 את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
40 ועשרון סלת בלול בשמן כתית רבעית ההין ונסך רבעית ההין יין לכבש האחד
41 ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה לו ריח ניחח אשה ליהוה
42 עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לך שמה לדבר אליך שם
43 ונדרשתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי
44 וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי
45 ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים
46 וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם
Copyright information for SP