Exodus 29

1וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילים שנים תמימם
2ולחם מצות וחלות מצות בללות בשמן ורקיקי מצות . . סלת חטים תעשה אתם
3ונתתה אתם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שני האילים
4ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
5ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכיתנת וחגרת אתו אבניט והלבשת אתו את המעיל ונתתה עליו את האפוד . . ואת החשן ואפדת לו בחשב האפוד
6ושמת המצנפת על ראשו ונתתה את נזר הקדש על המצנפת
7ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו
8ואת בניו תקריב והלבשתם כיתנת
9וחגרת אתם אבנטים אהרן ובניו וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו
10והקרבת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר
11ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד
12ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנות המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח
13ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת יותרת . הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה
14ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת היא
15ואת האיל האחד תקח וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
16ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב
17ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתתה על נתחיו ועל ראשו
18והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחח אשה הוא ליהוה
19ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל
20ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנך אזן אהרן ועל תנך אזן בניו הימנית ועל בהון ידם הימנית ועל בהון רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב
21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22ולקחת מן האיל החלב את האליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא
23וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה
24ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה
25ולקחת אתם מידם והקטרת אתם המזבחה על העלה לריח ניחח . . אשה הוא ליהוה
26ולקחת את החזה מאיל המלאים מאשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה
27וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו
28והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה ולקחת משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדשתו ואת בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו
29ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בם ולמלא בם את ידם
30שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבוא אל אהל מועד לשרת בקדש
31ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקום קדוש
32ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד
33יאכלו אתם אשר כפר בם למלא בם את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם
34ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא
35ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתך שבעת ימים תמלא את ידם
36ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו
37שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש
38וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד עלת תמיד
39את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים
40ועשרון סלת בלול בשמן כתית רבעית ההין ונסך רבעית ההין יין לכבש האחד
41ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה לו ריח ניחח אשה ליהוה
42עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לך שמה לדבר אליך שם
43ונדרשתי שם לבני ישראל ונקדש בכבודי
44וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי
45ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים
46וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם
Copyright information for SP