Exodus 3

ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חורבה
וירא אליו מלאך יהוה בלהבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל
ויאמר משה אסור נא ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה
וירא אלהים כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני
ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עמד עליו אדמת קדש היא
ויאמר אנכי אלהי אבתיך אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים
ויאמר יהוה ראו ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאבו
וארדה להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני החתי והאמרי והפרזי והגרגשי והחוי והיבוסי
ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם
10 ועתה לך ואשלחך אל פרעה והוצאת את עמי בני ישראל ממצרים
11 ויאמר משה אל האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים
12 ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה
13 ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבתיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אליהם
14 ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר אל בני ישראל אהיה שלחני אליכם
15 ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעולם וזה זכרי לדר ודר
16 לך ואספת את זקני בני ישראל ואמרת אליהם יהוה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם . ויצחק . ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים
17 ואמרה אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני החתי והאמרי והפרזי והגרגשי והחוי והיבוסי . אל ארץ זבת חלב ודבש
18 ושמעו לקולך ובאת אתה וזקני . ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו יהוה אלהי העברים נקרא עלינו . נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו
19 ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך הלוא . ביד חזקה
20 ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם
21 ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכון ריקם
22 ושאל איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים
Copyright information for SP