Exodus 30

. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 וידבר יהוה אל משה לאמר
12 כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם
13 זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש ושקל הקדש עשרים גרה הוא השקל . . תרומה ליהוה
14 כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתנו את תרומת יהוה
15 העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם
16 ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתתה אתו אל עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם
17 וידבר יהוה אל משה לאמר
18 ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתתה אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתתה שם מים
19 ורחץ ממנו אהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם
20 בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה
21 ירחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והיתה להם חקת עולם לו ולזרעו לדרתם
22 וידבר יהוה אל משה לאמר
23 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמון בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים
24 וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין
25 ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה .
26 ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדות
27 את השלחן ואת כל כליו את המנורה ואת כל כליה את מזבח הקטרת
28 ואת מזבח העלה ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
29 וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש
30 ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי
31 ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם
32 על בשר אדם לא יוסך ובתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא וקדש יהיה לכם
33 איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו
34 וידבר יהוה אל משה לאמר קח לך סמים נטף ושחלת וחלבניה סמים ולבונה זכה בד בבד יהיה
35 ועשית אתו קטרת רקח מעשה רקח ממלחת טהור קדש
36 ושחקת ממנו הדק ונתתה ממנו לפני העדות באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם
37 והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לכם ליהוה
38 איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו
Copyright information for SP