Exodus 31

וידבר יהוה אל משה לאמר
ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
ולחשב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת
ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה
ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתיך
את אהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל
את השלחן ואת כל כליו את המנורה הטהרה ואת כל כליה את מזבח הקטרת
ואת מזבח העלה ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
10 את בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
11 את שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתיך יעשו
12 וידבר יהוה אל משה לאמר
13 ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות היא ביני ובינכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם
14 ושמרתם את השבת כי קדש . היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה
15 ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת
16 ושמרו בני ישראל את השבת . לעשות את השבת לדרתם ברית עולם
17 ביני ובין בני ישראל אות היא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש
18 ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני את שני לוחת העדות לוחת אבנים כתבים באצבע אלהים
Copyright information for SP