Exodus 31

1וידבר יהוה אל משה לאמר
2ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
3ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
4ולחשב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת
5ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה
6ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתיך
7את אהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל
8את השלחן ואת כל כליו את המנורה הטהרה ואת כל כליה את מזבח הקטרת
9ואת מזבח העלה ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
10את בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
11את שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתיך יעשו
12וידבר יהוה אל משה לאמר
13ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות היא ביני ובינכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם
14ושמרתם את השבת כי קדש . היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה
15ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת
16ושמרו בני ישראל את השבת . לעשות את השבת לדרתם ברית עולם
17ביני ובין בני ישראל אות היא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש
18ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני את שני לוחת העדות לוחת אבנים כתבים באצבע אלהים
Copyright information for SP