Exodus 32

וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו
ויאמר אליהם אהרן פרקו את נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי
ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן
ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר
וישכמו ממחרת ויעלו עלות ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק
וידבר יהוה אל משה לאמר לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים
סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
10 ועתה הניחה לי ויחר אפי בם ואכלם ואעשה אתך לגוי גדול ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ויתפלל משה בעד אהרן
11 ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחר אפך בעמך אשר הוצאת . ממצרים בכח גדול ובזרוע נטויה
12 למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך
13 זכר לאברהם ליצחק וליעקב עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אליהם הרבה ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלוה לעלם
14 וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו
15 ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחת העדות בידו לוחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים
16 והלוחת מעשה אלהים הם והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחת
17 וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה
18 ויאמר אין קול ענות גברה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע
19 ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ואת המחלות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אתם בתחתית ההר
20 ויקח את העגל אשר עשו וישרפהו באש ויטחנהו עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל
21 ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה
22 ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי פרוע הוא
23 ויאמרו לי עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו
24 ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשליכהו באש ויצא העגל הזה
25 וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעו אהרן לשמצו בקומיהם
26 ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי
27 ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו ועברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו
28 ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש
29 ויאמר משה מלאו ידיכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה
30 ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפר בעד חטאתכם
31 וישב משה אל יהוה ויאמר הנה חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב
32 ועתה אם תשא חטאתם שא ואם אין מחני . מספרך אשר כתבת
33 ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי
34 ועתה לך נחה את העם על אשר דברתי לך והנה מלאכי ילך לפניך וביום פקודי ופקדתי עליהם חטאתם
35 ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן
Copyright information for SP