Exodus 32

1וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו
2ויאמר אליהם אהרן פרקו את נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי
3ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן
4ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
5וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר
6וישכמו ממחרת ויעלו עלות ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק
7וידבר יהוה אל משה לאמר לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים
8סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים
9ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא
10ועתה הניחה לי ויחר אפי בם ואכלם ואעשה אתך לגוי גדול ובאהרן התאנף יהוה מאד להשמידו ויתפלל משה בעד אהרן
11ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחר אפך בעמך אשר הוצאת . ממצרים בכח גדול ובזרוע נטויה
12למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלותם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך
13זכר לאברהם ליצחק וליעקב עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אליהם הרבה ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלוה לעלם
14וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו
15ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחת העדות בידו לוחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים
16והלוחת מעשה אלהים הם והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלוחת
17וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה
18ויאמר אין קול ענות גברה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע
19ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ואת המחלות ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אתם בתחתית ההר
20ויקח את העגל אשר עשו וישרפהו באש ויטחנהו עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל
21ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה
22ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי פרוע הוא
23ויאמרו לי עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו
24ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשליכהו באש ויצא העגל הזה
25וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעו אהרן לשמצו בקומיהם
26ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי
27ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו ועברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו
28ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש
29ויאמר משה מלאו ידיכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה
30ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפר בעד חטאתכם
31וישב משה אל יהוה ויאמר הנה חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב
32ועתה אם תשא חטאתם שא ואם אין מחני . מספרך אשר כתבת
33ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי
34ועתה לך נחה את העם על אשר דברתי לך והנה מלאכי ילך לפניך וביום פקודי ופקדתי עליהם חטאתם
35ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן
Copyright information for SP