Exodus 34

ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לוחת אבנים כראישונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראישונים אשר שברת
והוי נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי שם על ראש ההר
ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל יראה בכל ההר וגם הצאן ובקר אל ירעו אל מול ההר ההוא
ויפסל משה שני לוחת אבנים כראישונים וישכם . בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לוחת אבנים
וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה
ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת
נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לו ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים
וימהר משה ויקד ארצה וישתחוי
ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו
10 ויאמר . . . הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עשה עמך
11 שמור לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את הכנעני והאמרי והחתי והגרגשי והפרזי והחוי והיבוסי
12 השמר לך פן תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליו פן יהיה למוקש בקרבך
13 כי את מזבחתיהם תתצון ואת מצבתיהם תשברון . ואשריהם תכרתון
14 כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא
15 פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו
16 ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן
17 אלהי מסכה לא תעשה לך
18 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו . יצאת ממצרים
19 כל פטר רחם לי וכל מקניך תזכר פטר שור ושה
20 ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדנו וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה ולא יראו פני ריקם
21 ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת
22 וחג שבעות תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסף תקופת השנה
23 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון יהוה אלהי ישראל
24 כי אוריש גוים רבים מפניך והרחבתי את גבולך ולא יחמד איש את ארצך בעלותך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה
25 לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח
26 ראשית בכורי אדמתך תביא ביתה יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו
27 ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל
28 ויהי שם לפני יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלוחת את דברי הברית עשרת הדברים
29 ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחת העדות בידו . ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו
30 וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו
31 ויקרא אליהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה וידבר משה אליהם
32 ואחרי כן נגשו אליו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני
33 ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה
34 ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישראל את בל אשר יצוהו
35 וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה והשיב . את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו
Copyright information for SP