Exodus 35

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשות אתם
ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת
לא תבעירו אש בכל מושבתיכם ביום השבת
ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר
קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביא את תרומת יהוה זהב כסף ונחשת
תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים
ועורת אילם מאדמים ועורת תחשים ועצי שטים
ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים
ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן
10 וכל חכם לב בכם יבוא ועשה את כל אשר צוה יהוה
11 את המשכן ואת אהלו ואת מכסהו ואת קרסיו ואת קרשיו ואת בריחיו ואת עמדיו ואת אדניו
12 את הארון ואת בדיו ואת הכפרת ואת פרכת המסך
13 את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים
14 את מנורת המאור ואת כל כליה . . ואת שמן המאור
15 את מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן
16 את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
17 את קלעי החצר ואת עמודיה ואת אדניה ואת מסך שער החצר
18 את יתדות המשכן ואת יתדות החצר ואת מיתריהם
19 את בגדי השרד לשרת בקדש ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
20 ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה
21 ויביאו כל איש אשר נשאו לבו וכל איש אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש
22 ויביאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביא חח ונזם טבעת עגיל וכומז כל כלי זהב וכל . אשר הניף תנופת זהב ליהוה
23 וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים ועורת אילים מאדמים ועורת תחשים הביאו
24 וכל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים . למלאכת העבדה הביאו
25 וכל אשה חכמת לב בידה טוה ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן ואת התולעת השני ואת השש
26 וכל הנשים אשר נשא לבהן אתהן בחכמה טוו את העזים
27 והנשיאים הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן
28 ואת הבשםים ואת שמן המאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים
29 וכל איש ואשה אשר נדב אתם לבם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה
30 ויאמר משה . לבני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה
31 וימלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה
32 ולחשב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת
33 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבות
34 ולהורות נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן
35 מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש וארג עשו כל המלאכה וחשבי מחשבות
Copyright information for SP