Exodus 36

ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה בהם חכמה ותבונה . לדעת לעשות את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה
ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרב אל המלאכה לעשות אתה
ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשות אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר
ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר הם עשים
וידברו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשות אתה
ויצו משה ויעברו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשה עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכל העם מהביא
והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותירו
ויעשו כל חכמי לב בעשי המלאכה את המשכן עשו עשר יריעות שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני כרובים מעשה חשב עשה אתם
ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעות
10 ויחבר את חמש היריעות אחת אל אחת וחמש היריעות חבר אחת אל אחת
11 ויעש ללאות תכלת על שפת היריעה האחת בקצה במחברת וכן עשה בשפת היריעה הקצונה במחברת השנית
12 חמשים ללאות עשה ביריעה האחת וחמשים ללאות עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבלות הללאות אחת אל אחת
13 ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעות אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד
14 ויעש יריעות עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעות עשה אתם
15 ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה היריעות
16 ויחבר את חמש היריעות לבד ואת שש היריעות לבד
17 ויעש ללאות חמשים על שפת היריעה הקצונה במחברת וחמשים ללאות עשה על שפת היריעה החברת השנית
18 ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להיות אחד
19 ויעש מכסה לאהל עורת אילים מאדמים ומכסה עורת תחשים מלמעלה
20 ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים
21 עשר אמות ארך הקרש האחד אמה וחצי האמה רחב הקרש האחד
22 שתי ידות לקרש האחד משלבות אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן
23 ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגבה תימנה
24 וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו
25 ולצלע המשכן השנית לפאת צפונה עשה עשרים קרשים
26 וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד
27 ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים
28 ושני קרשים עשה למקצעות המשכן בירכתים
29 והיו תאמים מלמטה יחדו היו תאמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעות
30 והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד
31 ויעשו בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד
32 וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחים לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה
33 ויעש את הבריח התיכון לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה
34 ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתיהם עשה זהב בתים לבריחים ויצף את הבריחים זהב
35 ויעש . פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרזבים
36 ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף
37 ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם
38 את עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת
Copyright information for SP