Exodus 37

ויעש בצלאל את הארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קומתו
ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב
ויצק לו ארבע טבעות זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעות על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית
ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב
ויבא את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון בהם
ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו
ויעש שני כרובים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת
כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרובים משני קצתיו
והיו הכרובים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם אחד אל אחד אל הכפרת היו פני הכרובים
10 ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו
11 ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב
12 ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב
13 ויצק . ארבע טבעות זהב ויתן את הטבעות על ארבע הפאות אשר . לארבע רגליו
14 לעמת המסגרת היו הטבעות בתים לבדים לשאת את השלחן
15 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן
16 ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יוסך בהם זהב טהור
17 ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה ירכיה קניה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו
18 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנורה מצדה האחד ושלשה קני מנורה מצדה השני
19 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנורה
20 ובמנורה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה
21 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה
22 כפתריהם וקנותם ממנה היו כלה מקשה אחד זהב טהור
23 ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתיתיה זהב טהור
24 ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה
25 ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קומתו ממנו היו קרנתיו
26 ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב
27 ושתי טבעות זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם
28 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב
29 ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח
Copyright information for SP