Exodus 38

1ויעש את מזבח העלה עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב . ושלש אמות קומתו
2ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת
3ויעש את כל כלי המזבח את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת המזלגות ואת המחתות כל כליו עשה נחשת
4ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו
5ויצק ארבע טבעות בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים
6ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת
7ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח לשאת אתו בהם נבוב לוחת עשה אתו
8ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד
9ויעש את החצר לפאת נגבה תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה
10עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים . ווי העמודים וחשקיהם כסף
11ולפאת צפונה מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף
12ולפאת ימה קלעים חמשים אמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמודים וחשקיהם כסף
13ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
14קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה
15ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה
16כל קלעי החצר סביב שש משזר
17והאדנים לעמודים נחשת וויהם . . כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף לכל עמודי החצר
18ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר
19ועמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף
20וכל יתדות למשכן ולחצר סביב נחשת
21אלה פקדי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן
22ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה
23ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש
24כל זהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש
25וכסף פקדי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות חמשה ושבעים שקל . .
26בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
27ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת האדנים למאת הככר ככר לאדן
28ואת האלף ושבע המאות חמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם
29ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל
30ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר למזבח ואת כל כלי המזבח
31ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדות המשכן ואת כל יתדות החצר סביב
Copyright information for SP