Exodus 38

ויעש את מזבח העלה עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב . ושלש אמות קומתו
ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת
ויעש את כל כלי המזבח את הסירות ואת היעים ואת המזרקות ואת המזלגות ואת המחתות כל כליו עשה נחשת
ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו
ויצק ארבע טבעות בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים
ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת
ויבא את הבדים בטבעות על צלעות המזבח לשאת אתו בהם נבוב לוחת עשה אתו
ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד
ויעש את החצר לפאת נגבה תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה
10 עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים . ווי העמודים וחשקיהם כסף
11 ולפאת צפונה מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף
12 ולפאת ימה קלעים חמשים אמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמודים וחשקיהם כסף
13 ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה
14 קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה
15 ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה
16 כל קלעי החצר סביב שש משזר
17 והאדנים לעמודים נחשת וויהם . . כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף לכל עמודי החצר
18 ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר
19 ועמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף
20 וכל יתדות למשכן ולחצר סביב נחשת
21 אלה פקדי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן
22 ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה
23 ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש
24 כל זהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש
25 וכסף פקדי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות חמשה ושבעים שקל . .
26 בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים
27 ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת האדנים למאת הככר ככר לאדן
28 ואת האלף ושבע המאות חמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם
29 ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל
30 ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר למזבח ואת כל כלי המזבח
31 ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדות המשכן ואת כל יתדות החצר סביב
Copyright information for SP