Exodus 39

ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה
ויעשו את האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
וירקעו את פחי הזהב וקצצו פתלים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך התולעת השני ובתוך השש מעשה חשב
כתפות עשה לו חברות על שני קצתיו חבר
וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה
ויעשו את אבני השהם מוסבת משבצות זהב מפתחות פתוחי חותם על שמות בני ישראל
וישמו אתם על כתפות האפוד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה
ויעשו את החשן מעשה חשב כמעשה האפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
רבוע היה כפול עשה את החשן זרת ארכו וזרת רחבו .
10 וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד
11 והטור השני נפך ספיר ויהלם
12 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה
13 והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצות זהב במלאתם
14 והאבנים על שמות בני ישראל הנה שתים עשרה על שמותם פתוחי חותם איש על שמו לשנים עשר שבט
15 ויעשו על החשן שרשרות גבלות מעשה עבות זהב טהור
16 ויעשו שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב ויתנו את שתי הטבעות על שני קצות החשן
17 ויתנו את שתי עבתות הזהב על שתי הטבעות על קצות החשן
18 ואת שתי הקצות שתי העבתות נתנו על שתי המשבצות ויתנם על כתפות האפוד אל מול פניו
19 ויעשו שתי טבעות זהב וישמו על שני קצות החשן על שפתו אשר על עבר האפוד ביתה
20 ויעשו שתי טבעות זהב ויתנם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד
21 וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד . . . . . בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד . ולא יזח החשן מעל האפוד . . . . . . . . . . כאשר צוה יהוה את משה ויעשו את הארים ואת התמים כאשר צוה יהוה את משה
22 ויעשו את המעיל . מעשה ארג כליל תכלת
23 ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע
24 ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר
25 ויעשו פעמוני זהב טהור ויתנו את הפעמונים . . על שולי המעיל סביב בתוך הרמונים
26 פעמון זהב ורמון פעמון זהב ורמון על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה
27 ויעשו את הכיתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו
28 ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעות שש ואת מכנסי הבד שש משזר
29 ואת האבניט שש משזר תכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה
30 ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה
31 ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
32 ותכל כל עבדת המשכן אהל מועד ויעשו בני ישראל . כאשר צוה יהוה את משה כן עשו
33 ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחיו עמדיו ואדניהם
34 ואת מכסה עורת האילים המאדמים ואת מכסה עורת התחשים ואת פרכת המסך
35 את ארון העדות ואת בדיו ואת הכפרת
36 את השלחן ואת כל כליו ואת לחם הפנים
37 את המנורה הטהרה ואת נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור
38 את מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל
39 את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת בדיו ואת כל כליו את הכיור ואת כנו
40 את קלעי החצר ואת עמודיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריה ואת יתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד
41 את בגדי השרד לשרת בקדש ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן
42 ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה
43 וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה
Copyright information for SP