Exodus 4

1ויען משה ויאמר והן לא יאמנו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה
2ויאמר אליו יהוה מה זה בידך ויאמר מטה
3ויאמר השליכהו . ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו
4ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו
5למען יאמנו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם ואלהי יצחק ואלהי יעקב
6ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה מחיקו והנה ידו מצרעת כשלג
7ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו
8והיה אם לא יאמנו לך ולא ישמעו לקול האות הראישון והאמנו לקול האות האחרון
9והיה אם לא יאמנו גם לשני האתות האלה ולא ישמעו לקולך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר יהיו לדם ביבשת
10ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשום גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי
11ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישים אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה
12ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתך אשר תדבר
13ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח
14ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלוא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבבו
15ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיו והוריתי אתכם את אשר תעשון
16ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים
17ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתות
18וילך משה וישב אל יתרו חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום
19ויאמר יהוה אל משה במדין לך שוב מצריםה כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך
20ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמור וישב ארץ מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו
21ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה את כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם
22ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל
23ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך
24ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו
25ותקח צפורה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי
26וירף ממנה אז אמרה חתן דמים למלות
27ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו
28ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתות אשר צוהו
29וילכו משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל
30וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתות לעיני העם
31ויאמנו העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו
Copyright information for SP