Exodus 40

וידבר יהוה אל משה לאמר
ביום החדש הראישון באחד לחדש תקים את המשכן אהל מועד
ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארון את הכפרת
והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנורה והעלית את נרתיה
ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדות ושמת את מסך הפתח למשכן
ונתתה את מזבח העלה לפני פתח המשכן אהל מועד
ונתתה את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח ונתתה שם מים
ושמת את החצר סביב ונתתה את מסך שער החצר
ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש
10 ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים
11 ומשחת את הכיור ואת כנו וקדשת אתו
12 והקרבת את אהרן ואת בניו . אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים
13 והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי
14 ואת בניו תקריב והלבשתם . . כיתנות
15 ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להיות להם משחתם לכהנת עולם לדרתם
16 ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה
17 ויהי בחדש הראישון בשנה השנית לצאתם ממצרים באחד לחדש הוקם . המשכן
18 ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את . . קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמדיו
19 ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה
20 ויקח ויתן את העדות אל הארון וישם את הבדים על הארון ויתן את הכפרת על הארון מלמעלה
21 ויבא את הארון אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה
22 וישם את השלחן . באהל מועד על ירך המשכן צפונה מחוץ לפרכת
23 ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
24 וישם את המנורה . באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה . .
25 ויעל את הנרות לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
26 וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת
27 ויקטר עליו קטרת סמים לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה
28 וישם את מסך הפתח למשכן
29 ואת מזבח העלה שם לפני פתח המשכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה
30 וישם את הכיור בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שם מים לרחצה
31 וירחץ ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם
32 בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה
33 ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את כל המלאכה
34 ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן
35 ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן
36 ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם
37 ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלותו
38 כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה בו לילה לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם
Copyright information for SP