Exodus 5

ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר
ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח
ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא המדברה דרך שלשת ימים ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב
ויאמר אליהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפרידו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם
ויאמר פרעה הן רבים עתה מעם הארץ והשבתם אתם מסבלתם
ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר
לא תוסיפון לתת תבן לעם ללבן לבנים כתמול שלשום הם ילכו ויקששו להם תבן
ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשום תשימו עליהם לא תגרעו ממנו . כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו
תכבד העבדה על האנשים וישעו בה ולא ישעו בדברי שקר
10 ויצאו נגשי העם ושטריו וידברו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן
11 אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר
12 ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן
13 והנגשים אצוים . בעם . לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן נתן לכם
14 ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשום גם תמול גם היום
15 ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך
16 תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך
17 ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה
18 ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן הלבנים תתנו
19 ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא יגרע מלבניכם דבר יום ביומו
20 ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פני פרעה
21 ויאמרו אליהם יראה יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידו להרגנו
22 וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעת לעם הזה ולמה זה שלחתני
23 ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך
Copyright information for SP