Exodus 7

ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך
אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו
ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים
ולא ישמע אליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים במשפטים גדלים
וידעו כל מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את עמי בני ישראל מתוכם
ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו
ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה
וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר
כי ידבר אליכם פרעה לאמר תנו לכם אות או מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה ויהי לתנין
10 ויבא משה ואהרן לפני פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין
11 ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן
12 וישלכו איש מטהו ויהיו לתנינים ויבלע מטה אהרן את מטותם
13 ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר יהוה
14 וידבר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח את
15 העם לך אל פרעה בבקר הוא יצא המים ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח
16 בידך ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד
17 כה כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו
18 לדם והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר וילך משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו יהוה אלהי העברים שלחנו אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר
19 ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח את מטך ונטה את ידך על מימי מצרים על נהרותם ועל יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם ויהי הדם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים
20 ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטהו ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם
21 והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים
22 ויעשו כן חרטמי מצרים בלהטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר יהוה
23 ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת
24 ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתות ממימי היאר
25 וימלאו שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר
26 ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני
27 ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים
28 ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדרי משכביך ועל מטתיך ובבתי עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארתיך
29 ובך ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים ויבא משה ואהרן אל פרעה וידברו אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בבתיך ובחדרי משכביך ועל מטתיך ובבתי עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארתיך ובד ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים
Copyright information for SP