Exodus 9

ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני
כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזק בם
הנה יד יהוה היה במקניך אשר בשדה בסוסים ובחמרים ובגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד
והפלא יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר
וישם יהוה מועד לאמר מחר יעשה יהוה את הדבר הזה בארץ ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזק בם הנה יד יהוה היה במקניך אשר בשדה בסוסים ובחמרים ובגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד והפלא יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר מחר יעשה יהוה את הדבר הזה בארץ
ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד
וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה בני ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן . קחו לכם מלוא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמים לעיני פרעה
והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעות בכל ארץ מצרים
10 ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמים ויהי שחין אבעבעות פרח באדם ובבהמה
11 ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטמים ובכל מצרים
12 ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר יהוה אל משה
13 ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני
14 כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי על לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ
15 כי עתה שלחתי את ידי ואכה אתך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ
16 ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתיך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ
17 עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם
18 הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למיום . היסדה ועד עתה
19 ועתה שלח העז את מקניך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי על לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ כי עתה שלחתי את ידי ואכה אתך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתיך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למיום היסדה ועד עתה ועתה שלח חעז את מקניך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו
20 הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים
21 ואשר לא שם לבו על דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה
22 ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים
23 ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קולות וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים
24 ויהי הברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו . . במצרים מאז היתה לגוי
25 ויך הברד . בארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם עד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר
26 רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל לא היה ברד
27 וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אליהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים
28 העתירו אל יהוה ורב מהיות קולות אלהים וברד . ואשלח אתכם ולא תוסיפון לעמד
29 ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש . כפי אל יהוה והקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ
30 ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני אדני יהוה
31 והפשתה והשערה נכו כי השערה אביב והפשתה גבעל .
32 והחטה והכסמת לא נכו כי אפלות הנה
33 ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקולות והברד והמטר לא נתך ארצה
34 וירא פרעה כי חדל הברד והמטר והקולות ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו
35 ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל כאשר דבר יהוה ביד משה
Copyright information for SP