Exodus 9

1ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני
2כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזק בם
3הנה יד יהוה היה במקניך אשר בשדה בסוסים ובחמרים ובגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד
4והפלא יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר
5וישם יהוה מועד לאמר מחר יעשה יהוה את הדבר הזה בארץ ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזק בם הנה יד יהוה היה במקניך אשר בשדה בסוסים ובחמרים ובגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד והפלא יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר מחר יעשה יהוה את הדבר הזה בארץ
6ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד
7וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה בני ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם
8ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן . קחו לכם מלוא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמים לעיני פרעה
9והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעות בכל ארץ מצרים
10ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמים ויהי שחין אבעבעות פרח באדם ובבהמה
11ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטמים ובכל מצרים
12ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר יהוה אל משה
13ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני
14כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי על לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ
15כי עתה שלחתי את ידי ואכה אתך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ
16ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתיך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ
17עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם
18הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למיום . היסדה ועד עתה
19ועתה שלח העז את מקניך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי על לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ כי עתה שלחתי את ידי ואכה אתך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתיך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למיום היסדה ועד עתה ועתה שלח חעז את מקניך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עליהם הברד ומתו
20הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים
21ואשר לא שם לבו על דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה
22ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים
23ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קולות וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים
24ויהי הברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו . . במצרים מאז היתה לגוי
25ויך הברד . בארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם עד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר
26רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל לא היה ברד
27וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אליהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים
28העתירו אל יהוה ורב מהיות קולות אלהים וברד . ואשלח אתכם ולא תוסיפון לעמד
29ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש . כפי אל יהוה והקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ
30ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני אדני יהוה
31והפשתה והשערה נכו כי השערה אביב והפשתה גבעל .
32והחטה והכסמת לא נכו כי אפלות הנה
33ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקולות והברד והמטר לא נתך ארצה
34וירא פרעה כי חדל הברד והמטר והקולות ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו
35ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל כאשר דבר יהוה ביד משה
Copyright information for SP