Exodus 27

1ועשית . מזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קומתו 2ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיינה קרנתיו וצפית אתו נחשת 3ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתיתיו לכל כליו תעשה נחשת 4ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעות נחשת על ארבע קצתיו 5ונתתה אתו תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח 6ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת 7והבאת את הבדים בטבעות והיו הבדים על שתי צלעות המזבח בשאת אתו 8נבוב לוחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר וכן יעשו 9ועשית את חצר המשכן לפאת נגבה תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באתה ארך לפאה האחת 10ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת וויהם . וחשקיהם כסף 11וכן לפאת צפונה בארך קלעים מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת וויהם . וחשקיהם לסף 12ורחב החצר לפאת יםה קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה נחשת 13ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה 14חמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה נחשת 15ולפאת השנית חמש עשרה אמה קלעים עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה נחשת 16ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמודיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת 17כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת 18ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים באמה וקומה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת ועשית את 19כל כלי המשכן בכל עבדתו ובכל יתדתיו וכל יתדות החצר נחשת ועשית בגדי תכלת וארגמן ותולעת שני לשדת בהם בקדש 20ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד 21באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדות יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתיכם מאת בני ישראל
Copyright information for SP