Exodus 31

1וידבר יהוה אל משה לאמר 2ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 3ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה 4ולחשב מחשבות לעשות בזהב ובכסף ובנחשת 5ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה 6ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתיך 7את אהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל 8את השלחן ואת כל כליו את המנורה הטהרה ואת כל כליה את מזבח הקטרת 9ואת מזבח העלה ואת כל כליו את הכיור ואת כנו 10את בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 11את שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתיך יעשו 12וידבר יהוה אל משה לאמר 13ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות היא ביני ובינכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם 14ושמרתם את השבת כי קדש . היא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמיה 15ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת 16ושמרו בני ישראל את השבת . לעשות את השבת לדרתם ברית עולם 17ביני ובין בני ישראל אות היא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש 18ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני את שני לוחת העדות לוחת אבנים כתבים באצבע אלהים
Copyright information for SP