Genesis 10

ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחרי המבול
בני יפת גמר ומגוג מדי ויון תובל ומשך ותירס
ובני גמר אשכנז ריפת ותגרמה
ובני יון אליש ותרשיש כתים ודודנים
מאלה נפרדו איי הגוים בארצותם איש ללשנו למשפחותם בגויהם
ובני חם כוש ומצרים פוט וכנען
ובני כוש סבא וחוילה סבתה ורעמה וסבתכה ובני רעמה שבא ודדן
וכוש הוליד את נמרוד הוא החל להיות גבור בארץ
הוא היה גבור ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרוד גבור ציד לפני יהוה
10 ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער
11 מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבות עיר ואת כלח
12 ואת רסן בין נינוה ובין כלח היא העיר הגדלה
13 ומצרים ילד את לדים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים
14 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים
15 וכנען ילד את צידון בכורו ואת חת
16 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי
17 ואת החוי ואת הערוקי ואת הסיני
18 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצה משפחת הכנעני
19 ויהי גבול הכנעני מנהר מצרים . עד הנהר הגדול פרת ועד הים האחרון . .
20 אלה בני חם למשפחתם ללשנותם בארצותם לגויהם
21 ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול
22 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולד וארם
23 ובני ארם עוץ וחויל גתר ומשא
24 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר
25 לעבר ילדו שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן
26 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח
27 ואת הדורם ואת איזל ואת דקלה
28 ואת עיבל ואת אבימאל ואת שבא
29 ואת אפר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן
30 ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם
31 אלה בני שם למשפחותם ללשנותם בארצותם לגויהם
32 אלה משפחות בני נח לתולדתם בגויהם מאלה נפרדו איי הגוים בארץ אחרי המבול
Copyright information for SP