Genesis 11

1ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים
2ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם
3ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר
4ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ
5וירד יהוה לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם
6ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמנו לעשות
7הבה נרדה ונבלה שם שפתים אשר לא ישמע איש את שפת רעהו
8ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות את העיר ואת המגדל
9על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה את שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ
10אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחרי המבול
11ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי שם שש מאות שנה וימת
12וארפכשד חי חמש ושלשים ומאת שנה ויולד את שלח
13ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים ושלש מאות שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי ארפכשד שמנה ושלשים שנה וארבע מאות שנה וימת
14ויחי שלח שלשים שנה ומאת שנה ויולד את עבר
15ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים ושלש מאות שנה ויולד בנים ובנות ויחיו כל ימי שלח שלש ושלשים שנה וארבע מאות שנה וימת
16ויחי עבר ארבע ושלשים ומאת שנה ויולד את פלג
17ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שבעים שנה ומאתים . שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי עבר ארבע שנימ וארבע מאות שנה וימת
18ויחי פלנ שלשימ שנה ומאת שנה ויולד את רעו
19ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאת שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי פלג תשע ושלשים ומאתים שנה וימת
20ויחי רעו שתים ושלשים ומאת שנה ויולד את שרוג
21ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאת שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי רעו תשע ושלשים ומאתים שנה וימת
22ויחי שרוג שלשים שנה ומאת שנה ויולד את נחור
23ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאת שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי שרוג שלשים שנה ומאתים שנה וימת
24ויחי נחור תשע ושבעים שנה ויולד את תרח
25ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע . שנים וששים שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי נחור שמנה וארבעים שנה ומאת שנה וימת
26ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן
27אלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט
28וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים
29ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה
30ותהי שרי עקרה אין לה ילד
31ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי ואת מלכה כלותו אשת אברם ונחור בניו ויוצא אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם
32ויהיו ימי תרח חמש שנים וארבעים ומאת שנה וימת תרח בחרן
Copyright information for SP