Genesis 11

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים
ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם
ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר
ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ
וירד יהוה לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם
ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמנו לעשות
הבה נרדה ונבלה שם שפתים אשר לא ישמע איש את שפת רעהו
ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות את העיר ואת המגדל
על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה את שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ
10 אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחרי המבול
11 ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי שם שש מאות שנה וימת
12 וארפכשד חי חמש ושלשים ומאת שנה ויולד את שלח
13 ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים ושלש מאות שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי ארפכשד שמנה ושלשים שנה וארבע מאות שנה וימת
14 ויחי שלח שלשים שנה ומאת שנה ויולד את עבר
15 ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים ושלש מאות שנה ויולד בנים ובנות ויחיו כל ימי שלח שלש ושלשים שנה וארבע מאות שנה וימת
16 ויחי עבר ארבע ושלשים ומאת שנה ויולד את פלג
17 ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שבעים שנה ומאתים . שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי עבר ארבע שנימ וארבע מאות שנה וימת
18 ויחי פלנ שלשימ שנה ומאת שנה ויולד את רעו
19 ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאת שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי פלג תשע ושלשים ומאתים שנה וימת
20 ויחי רעו שתים ושלשים ומאת שנה ויולד את שרוג
21 ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאת שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי רעו תשע ושלשים ומאתים שנה וימת
22 ויחי שרוג שלשים שנה ומאת שנה ויולד את נחור
23 ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאת שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי שרוג שלשים שנה ומאתים שנה וימת
24 ויחי נחור תשע ושבעים שנה ויולד את תרח
25 ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע . שנים וששים שנה ויולד בנים ובנות ויהיו כל ימי נחור שמנה וארבעים שנה ומאת שנה וימת
26 ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן
27 אלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט
28 וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים
29 ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה
30 ותהי שרי עקרה אין לה ילד
31 ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי ואת מלכה כלותו אשת אברם ונחור בניו ויוצא אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם
32 ויהיו ימי תרח חמש שנים וארבעים ומאת שנה וימת תרח בחרן
Copyright information for SP