Genesis 13

ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה
ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב
וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלו בתחלה בין בית אל ובין העי
אל מקום המזבח אשר עשה שם בראישונה ויקרא שם אברם בשם יהוה
וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים
ולא נשאה אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו
ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישבים בארץ
ויאמר אברם אל לוט אל נא תהיה מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו
הלוא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאלה והימינה ואם הימינה והשמאלה
10 וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלו משקה לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צערה
11 ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו
12 אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם
13 ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד
14 ויהוה אמר אל אברם אחר הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה
15 כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם
16 ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה
17 קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה
18 ויאהל אברם ויבא וישב באלוני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה
Copyright information for SP