Genesis 14

1ויהי בימי אמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר כדר לעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים
2עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה ושנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער
3כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח
4שתים עשרה שנה עבדו את כדר לעמר ובשלש עשרה שנה מרדו
5ובארבע עשרה שנה בא כדר לעמר והמלכים אשר אתו ויכו את הרפאים בעשתרות קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים
6ואת החרי בהררי שעיר עד איל פראן אשר על המדבר
7וישבו ויבאו אל עין משפט היא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצון תמר
8ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צבאים ומלך בלע היא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים
9את כדר לעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה
10ועמק השדים בארות בארות חמר וינסו מלך סדם ומלך עמרה ויפלו שמ והנשארים ההרה נסו
11ויקחו את כל רכוש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו
12ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילך והוא ישב בסדם
13ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלוני ממרא האמרי אחי אשכול ואחי ענרם והם בעלי ברית אברם
14וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן
15ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק
16וישב את כל הרכוש וגם את לוט אחיו ורכושו השיב וגם את הנשים ואת העם
17ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדר לעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק השוה הוא עמק המלך
18ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון
19ויברך את אברם ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ
20וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל
21ויאמר מלך סדם אל אברם תנה לי הנפש והרכוש קח לך
22ויאמר אברם אל מלך סדם הרמתי את ידי אל האלהים אל עליון קנה שמים וארץ
23אם מחוט ועד שרוך נעל אם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם
24בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענרם אשכל וממרא הם יקחו חלקם
Copyright information for SP