Genesis 15

אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך ארבה מאד
ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הלך עררי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר
ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יירש אתי
והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך
ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימ וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך
והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה
ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה
ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה
ויאמר אליו קח לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל
10 ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתור ויתן איש את בתרו לקראת רעהו ואת הצפרים לא בתר
11 וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם
12 ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו
13 ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה
14 וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול
15 ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה
16 ודור הרביעי ישוב הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה
17 ויהי השמש בא ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה
18 ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת
19 את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני
20 ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים
21 ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת החוי ואת היבוסי
Copyright information for SP