Genesis 17

ויהי אברם בן תשעים . ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והוי תמים
ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אתך במאד מאד
ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר
אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים
ולא יקרא עוד . שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך
והפריתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך
ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים
ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם
10 זאת בריתי אשר תשמרו ביני ובינכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר
11 ונמלתם את בשר ערלתכם והיתה לאות ברית ביני ובינכם
12 ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא
13 המול ימול ילידי ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם
14 וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ביום השמיני ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר
15 ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה
16 וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיו והיתה לגוים ומלכי עמים ממנה יהיו
17 ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאת שנה יוליד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד
18 ויאמר אברהם אל האלהים לוי ישמעאל יחיה לפניך
19 ויאמר אלהים אבל הנה שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם ולזרעו אחריו
20 ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול
21 ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת
22 ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם
23 ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים
24 ואברהם בן תשעים ותשע שנים בהמלו את בשר ערלתו
25 וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו
26 בעצם היום הזה נמל אברהם וישמעאל בנו
27 וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו
Copyright information for SP