Genesis 18

1וירא אליו יהוה באלוני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום
2וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחוי ארצה
3ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניכם אל נא תעברו מעל עבדכם
4יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשעינו תחת העץ
5ואקח פת לחם וסעדו לבבכם ואחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת
6וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות
7ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשותו .
8ויקח חמאה וחלב ואת בן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו
9ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל
10ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והיא אחריו
11ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים
12ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן
13ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי
14היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן
15ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לה כי צחקתי
16ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם
17ויהוה אמר המכסה אני מאברהם את אשר אני עשה
18ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ
19כי ידעתי למען אשר יצוה אברהם את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו
20ויאמר יהוה צעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד
21ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה
22ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה
23ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע
24אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדקים אשר בקרבה
25חלילה לך מעשת . כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חלילה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט
26ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם
27ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר
28אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה
29ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אליו אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אשחית בעבור הארבעים
30ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אשחית אם אמצא שם שלשים
31ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים
32ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה
33וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו
Copyright information for SP