Genesis 18

וירא אליו יהוה באלוני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום
וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחוי ארצה
ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניכם אל נא תעברו מעל עבדכם
יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשעינו תחת העץ
ואקח פת לחם וסעדו לבבכם ואחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת
וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות
ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשותו .
ויקח חמאה וחלב ואת בן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו
ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל
10 ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והיא אחריו
11 ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים
12 ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן
13 ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי
14 היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן
15 ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לה כי צחקתי
16 ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם
17 ויהוה אמר המכסה אני מאברהם את אשר אני עשה
18 ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ
19 כי ידעתי למען אשר יצוה אברהם את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו
20 ויאמר יהוה צעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד
21 ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה
22 ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה
23 ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע
24 אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדקים אשר בקרבה
25 חלילה לך מעשת . כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חלילה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט
26 ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם
27 ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר
28 אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה
29 ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אליו אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אשחית בעבור הארבעים
30 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אשחית אם אמצא שם שלשים
31 ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים
32 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה
33 וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקומו
Copyright information for SP