Genesis 2

1ויכלו השמים והארץ וכל צבאם
2ויכל אלהים ביום הששי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה
3ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות
4אלה תולדת השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים שמימ וארץ .
5וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה
6ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה
7ויצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חיה
8ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר
9ויצמח יהוה אלהים מן האדמה את כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע
10ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים
11שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב
12וזהב הארץ ההיא טוב מאד שם הבדלח ואבן השהם
13ושם הנהר השני גיחון הוא הסבב את כל ארץ כוש
14ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת
15ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה
16ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל
17ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות
18ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו
19ויצר יהוה אלהים עוד מן האדמה את כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו
20ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו
21ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה
22ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם
23ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאישה לקחה זאת
24על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיה משניהמ לבשר אחד
25ויהיו שניהם ערמים אדם ואשתו ולא יתבששו
Copyright information for SP