Genesis 20

ויסע משם אברהם ארץ הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר
ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי היא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה
ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על אדות האשה אשר לקחת והיא בעילת בעל
ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג
הלוא הוא אמר לי אחתי היא והיא גם . אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת
ויאמר אליו האלהים בחלום גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אתך מחטאה לי על כן לא נתתיך לנגע אליה
ועתה השב את אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך
וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באזניהם וייראו כל האנשים מאד
ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשון עשית עמדי
10 ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה
11 ויאמר אברהם כי יראתי כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי
12 וגם אמנם אחתי היא בת אבי . אך לא בת אמי ותהי לי לאשה
13 ויהי כאשר התעה אתי אלהים מבית אבי ומארץ מולדתי ואמר לה זה חסדך אשר תעשין עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא
14 ויקח אבימלך אלף כסף וצאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו
15 ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב
16 ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת הכל ונוכחת
17 ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו
18 כי עצר עצר אלהים בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם
Copyright information for SP