Genesis 20

1ויסע משם אברהם ארץ הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר
2ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי היא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה
3ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על אדות האשה אשר לקחת והיא בעילת בעל
4ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג
5הלוא הוא אמר לי אחתי היא והיא גם . אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת
6ויאמר אליו האלהים בחלום גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אתך מחטאה לי על כן לא נתתיך לנגע אליה
7ועתה השב את אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך
8וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באזניהם וייראו כל האנשים מאד
9ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשון עשית עמדי
10ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה
11ויאמר אברהם כי יראתי כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי
12וגם אמנם אחתי היא בת אבי . אך לא בת אמי ותהי לי לאשה
13ויהי כאשר התעה אתי אלהים מבית אבי ומארץ מולדתי ואמר לה זה חסדך אשר תעשין עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא
14ויקח אבימלך אלף כסף וצאן ובקר ועבדים ושפחות ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו
15ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב
16ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת הכל ונוכחת
17ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו
18כי עצר עצר אלהים בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם
Copyright information for SP