Genesis 21

ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים
ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק
וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים
ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו
ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי
ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי לו בן לזקניו
ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק בנו
ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק
10 ותאמר לאברהם גרש את האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק
11 וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו
12 ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה כי ביצחק יקרא לך זרע
13 וגם את בן האמה הזאת לגוי גדול אשימנו כי זרעך הוא
14 וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע
15 ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השחים
16 ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קולה ותבך
17 וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים את קול הנער באשר הוא שם
18 קומי שאי את הנער והחזקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו
19 ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער
20 ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבי קשת
21 וישב במדבר פראן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים
22 ויהי בעת ההיא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה
23 ועתה השבע לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנגדי וכחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרת בה
24 ויאמר אברהם אנכי אשבע
25 ויוכיח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך
26 ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום
27 ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית
28 ויצב אברהם . שבע כבשות צאן לבדהן
29 ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע הכבשות האלה אשר הצבת לבדהן
30 ויאמר אברהם כי את שבע הכבשות תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת
31 על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם
32 ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים
33 ויטע אברהם אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם
34 ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים
Copyright information for SP