Genesis 23

1ויהיו חיי שרה מאת שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה
2ותמת שרה בקרית הארבע אל עמק היא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכותה
3ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר
4גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה את מתי מלפני
5ויענו בני חת את אברהם לאמר לא
6שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך
7ויקם אברהם וישתחוי לעם הארץ לבני חת
8וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צהר החתי
9ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר
10ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר
11לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך
12וישתחוי אברהם לפני עם הארץ
13וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לי שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שם
14ויען עפרון את אברהם לאמר לא
15אדני שמעני ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר
16וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר
17ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר על פני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו סביב
18לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו
19ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא היא חברון בארץ כנען
20ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת
Copyright information for SP