Genesis 24

ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל
ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי
ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בקרבו
כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק
ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם
ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה
יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם
ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשיב שמה
וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה
10 ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור
11 ויברך הגמלים מחוץ לעיר על באר המים לעת ערב לעת צאת השאבות
12 ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרא נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם
13 הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים
14 והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הוכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני אברהם
15 ויהי הוא טרם כלה לדבר אל לבו והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה
16 והנערה טובת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העין ותמלא כדה ותעל
17 וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיני נא מעט מים מכדך
18 ותאמר שתה אדני ותמהר ותורד כדה על ידה ותשקהו
19 ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתות
20 ותמהר ותורד כדה על השקות ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו
21 והאיש משתה לה ומחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא
22 ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו וישם על אפה ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם
23 ויאמר בת מי אתי הגידי נא לי היש בבית אביך מקום לנו ללין
24 ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור
25 ותאמר אליו גם תבן גם מספה רב עמנו וגם מקום ללין
26 ויקד האיש וישתחוי ליהוה
27 ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אברהם אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני
28 ותרץ הנערה ותגד לבית אמה כדברים האלה
29 ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין
30 ויהי כראותו את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין
31 ויאמר בא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים
32 ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספה לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו
33 ויושם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמרו דבר
34 ויאמר עבד אברהם אנכי
35 ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמרים
36 ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתו ויתן לו את כל אשר לו
37 וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו כי
38 אם . אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני
39 ואמר אל אדני אולי לא תלך האשה אחרי
40 ויאמר אלי יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי
41 אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקיא מאלתי
42 ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אני הלך עליה
43 הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקני נא מעט מים מכדך
44 ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב היא האשה אשר הוכיח יהוה לבן אדני
45 אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העין ותשאב ואמר אליה השקני נא מעט מים מכדך
46 ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשתה וגם הגמלים השקתה
47 ואשאל אתה ואמר בת מי אתי ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשים הנזם על אפה והצמדים על ידיה
48 ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו
49 ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה אל הימין או אל השמאל
50 ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע . וטוב
51 הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה
52 ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחוי ארצה ליהוה
53 ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנות נתן לאחיה ולאמה
54 ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקמו בבקר ויאמר שלחוני לאדני
55 ויאמרו אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים או חדש ואחר תלך
56 ויאמר אליהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח את דרכי שלחוני ואלכה אל אדני
57 ויאמרו נקרא לנערה ונשאל את פיה
58 ויקראו לרבקה ויאמרו לה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך
59 וישלחו את רבקה אחתם ואת מינקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו
60 ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו אתי הוי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער איביו
61 ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך
62 ויצחק בא במדבר באר לחי ראי והוא ישב בארץ הנגב
63 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה הגמלים באים
64 ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל
65 ותאמר אל העבד מי האיש הלז ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס
66 ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה
67 ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו
Copyright information for SP