Genesis 25

1ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה
2ותלד לו את זמרון ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח
3ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטשים ולאמים
4ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה
5ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק בנו
6ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדםה
7ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים
8ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ימים ויאסף אל עמיו
9ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרון בן צהר החתי אשר על פני ממרא
10השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שם קבור אברהם ושרה אשתו
11ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי
12ואלה תולדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם
13ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדתם בכור ישמעאל נבאות וקדר ואדבאל ומבשם
14ומשמע ודומה ומשא
15חדד ותימה יטור נפיש וקדמה
16אלה הם בני ישמעאל ואלה שמותם בחצרותם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם
17ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו
18וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל
19ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק
20ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה
21ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו
22ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה
23ויאמר יהוה לה שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר
24וימלאו ימיה ללדת והנה תאמים בבטנה
25ויצא הראישון אדמני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו
26ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקראו שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם
27ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים
28ויאהב יצחק את עשו כי צידו בפיו ורבקה אהבת את יעקב
29ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף
30ויאמר עשו אל יעקב הלעטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום
31ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי
32ויאמר עשו הנה אנכי הלך למות ולמה זה לי בכרה
33ויאמר יעקב השבע לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב
34ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עד שים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה
Copyright information for SP