Genesis 25

ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה
ותלד לו את זמרון ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח
ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטשים ולאמים
ובני מדין עיפה ועפר וחנוך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה
ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק בנו
ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדםה
ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים
ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ימים ויאסף אל עמיו
ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרון בן צהר החתי אשר על פני ממרא
10 השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שם קבור אברהם ושרה אשתו
11 ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי
12 ואלה תולדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם
13 ואלה שמות בני ישמעאל בשמותם לתולדתם בכור ישמעאל נבאות וקדר ואדבאל ומבשם
14 ומשמע ודומה ומשא
15 חדד ותימה יטור נפיש וקדמה
16 אלה הם בני ישמעאל ואלה שמותם בחצרותם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם
17 ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו
18 וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל
19 ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק
20 ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה
21 ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו
22 ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה
23 ויאמר יהוה לה שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר
24 וימלאו ימיה ללדת והנה תאמים בבטנה
25 ויצא הראישון אדמני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו
26 ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקראו שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם
27 ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים
28 ויאהב יצחק את עשו כי צידו בפיו ורבקה אהבת את יעקב
29 ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף
30 ויאמר עשו אל יעקב הלעטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום
31 ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי
32 ויאמר עשו הנה אנכי הלך למות ולמה זה לי בכרה
33 ויאמר יעקב השבע לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב
34 ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עד שים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה
Copyright information for SP