Genesis 27

ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות ויקרא את עשו בנו הגדול ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני
ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי
ועתה שא נא כליך תליתך וקשתך וצא השדה וצוד לי ציד
ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והבאת לי ואכל בעבור תברכך נפשי בטרם אמות
ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא
ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר
הבא לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברכך לפני יהוה לפני מותי
ועתה בני שמע בקולי לאשר אני מצוה אתך
לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טובים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב
10 והבאת לאביך ואכל בעבור אשר יברכך לפני מותו
11 ויאמר יעקב אל רבקה אמו הנה עשו אחי איש שעיר ואנכי איש חלק
12 אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה
13 ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקולי ולך קח לי
14 וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו
15 ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמדות אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן
16 ואת עורת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צוארו
17 ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה
18 ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני
19 ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך
20 ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרא יהוה אלהיך לפני
21 ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא
22 ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקול קול יעקב והידים ידי עשו
23 ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שעירות ויברכהו
24 ויאמר האתה זה בני עשו ויאמר אני
25 ויאמר הגישה לי ואכל מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת
26 ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני
27 ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראו ריח בני כריח השדה מלא אשר ברכהו יהוה
28 ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש
29 יעבדוך עמים וישתחוו לך לאמים הוי גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך
30 ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו
31 ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקום אבי ויאכל מציד בנו בעבור תברכני נפשך
32 ויאמר אליו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו
33 ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא . הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו וגם ברוך יהיה ויהי
34 כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי
35 ויאמר בא אחיך במרמה ויקח את ברכתך
36 ויאמר הכו קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה
37 ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולך אפוא מה אעשה בני
38 ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קולו ויבך
39 ויען יצחק אביו ויאמר אליו הן משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל
40 ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תאדר ופרקת עולו מעל צוארך
41 וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי
42 ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדול ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך
43 ועתה בני שמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה
44 וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך
45 עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד
46 ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים
Copyright information for SP