Genesis 28

1ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען
2קום לך פדנה ארם בית בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך
3ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים
4ויתן לך את ברכת אברהם אביך לך ולזרעך אתך לרשת את ארץ מגריך אשר נתן יהוה לאברהם
5וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו
6וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען
7וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם
8וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו
9וילך עשו . . ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נבאות על נשיו לו לאשה
10ויצא יעקב מבאר שבע ללכת חרנה
11ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראישתו וישכב במקום ההוא
12ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמים והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו
13והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך
14והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך
15והנה אנכי עמך ושמרתך בכל אשר תלך והשבתך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך
16ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי
17ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים
18וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראישתו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה
19ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוזה שם העיר לראישנה
20וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אני הלך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש
21ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים
22והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך
Copyright information for SP