Genesis 28

ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען
קום לך פדנה ארם בית בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך
ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים
ויתן לך את ברכת אברהם אביך לך ולזרעך אתך לרשת את ארץ מגריך אשר נתן יהוה לאברהם
וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו
וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען
וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם
וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו
וילך עשו . . ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נבאות על נשיו לו לאשה
10 ויצא יעקב מבאר שבע ללכת חרנה
11 ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראישתו וישכב במקום ההוא
12 ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמים והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו
13 והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך
14 והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך
15 והנה אנכי עמך ושמרתך בכל אשר תלך והשבתך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך
16 ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי
17 ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים
18 וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראישתו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה
19 ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוזה שם העיר לראישנה
20 וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אני הלך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש
21 ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים
22 והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך
Copyright information for SP